Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Nasehat Ibnu Hajar Untuk Mengajarkan Anak Kita Sholat

Ibnu Hajar Al Asqolani adalah salah seorang ulama besar bermahzab Syafii. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-‘Uqiyaan Fi A’yaan Al-A’yaan, karya As-Suyuthi hal 45). Beliau memiliki banyak gelar diantarnya : ketua para qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama pangilan (kunyah-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi’i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.

Ulama yang memiliki segudang karya ini pernah berpesan agar mengajarkan anak sholat. Berikut nasehat beliau.

Ilustrasi Anak Akan Mengerjakan Sholat


Ajarkan Anak Kita Akan Sholat

قال عثمان رضي اللّه عنه: مَنْ حفظ الصّلوات الخمس لوقتها وداوم عليها (اى على محافظة الصّلوات) اكرمه اللّه بتسع كرامات: اوّلها يحبّه اللّه (اى يخصه بالقربة والاحوال العليّة ويكون بدنه صحيحا اى بلا عيوب ), وتحرسه الملئكة (من البلايا التى لم تبرم) وتنزل البركة (اى الخير الكثير) فى داره ويظهر على وجهه سيما الصالحين(اى علاماتهم) ويلين اللّه قلبه (فيقبل الموعظ ) ويمرّ على الصراط كاالبرق اللامع اى المضئ ، وينجيه اللّه من النار (اى نار جهنم) وينزله اللّه (فى الجنة) فى جوار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اى فى قرب الاولياء الكبار).

Telah berkata Sayyiduna Utsman bin Affan ra: Barangsiapa yg menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan melestarikan atas sholatnya (yakni menjaga sholat sholatnya), Allah akan memuliakannya dg 9 kemuliaan:

1. Allah akan mencintainya (yakni mengkhususkan Allah atasnya kedekatan, tingkah laku yg luhur,

2.  dan terdapat pd badan orang tsb kesehatan yakni tanpa cacat).

3. Malaikat akan menjaganya (dari bencana yang tidak bisa diperkirakan datangnya).

4. Turunnya keberkahan (yakni kebaikan yg banyak) di dlm rumahnya

5. Tampaklah pada wajahnya tanda tanda orang yg sholeh (yakni ciri ciri orang sholeh).

6, Allah akan melunakkan hatinya (mk mudah menerima nasehat).

7. Ia akan berjalan di atas siroth seperti kilat menyambar (yakni yang menerangi).

8.  Allah akan menjauhkannya dari api neraka.

9. Dan Allah akan menempatkannya (di surga) bertetangga dengan orang orang yg  tidak ada ketakutan dan kekhawatiran atas mereka (yakni bertetangga dengan para wali Allah yg agung).

☑Dikutip dari Nashoihul Ibad li ibni Hajjar Al Asqalaniy rahimahullah.

Beberapa karya kitab klasik beliau diantaranya :
 1. Ithaf Al-Mahrah bi Athraf Al-Asyrah.
 2. An-Nukat Azh-Zhiraf ala Al-Athraf.
 3. Ta’rif Ahli At-Taqdis bi Maratib Al-Maushufin bi At-Tadlis (Thaqabat Al-Mudallisin).
 4. Taghliq At-Ta’liq.
 5. At-Tamyiz fi Takhrij Ahadits Syarh Al-Wajiz (At-Talkhis Al-Habir).
 6. Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah.
 7. Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari.
 8. Al-Qaul Al-Musaddad fi Adz-Dzabbi an Musnad Al-Imam Ahmad.
 9. Al-Kafi Asy-Syafi fi Takhrij Ahadits Al-Kasyyaf.
 10. Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib.
 11. Al-Mathalib Al-Aliyah bi Zawaid Al-Masanid Ats-Tsamaniyah.
 12. Nukhbah Al-Fikri fi Mushthalah Ahli Al-Atsar.
 13. Nuzhah An-Nazhar fi Taudhih Nukhbah Al-Fikr.
 14. Komentar dan kritik atas kitab Ulum Hadits karya Ibnu As-Shalah.
 15. Hadyu As-Sari Muqqadimah Fath Al-Bari.
 16. Tabshir Al-Muntabash bi Tahrir Al-Musytabah.
 17. Ta’jil Al-Manfaah bi Zawaid Rijal Al-Aimmah Al-Arba’ah.
 18. Taqrib At-Tahdzib.
 19. Tahdzib At-Tahdzib.
 20. Lisan Al-Mizan.
 21. Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah.
 22. Inba’ Al-Ghamar bi Inba’ Al-Umur.
 23. Ad-Durar Al-Kaminah fi A’yan Al-Miah Ats-Tsaminah.
 24. Raf’ul Ishri ‘an Qudhat Mishra.
 25. Bulughul Maram min Adillah Al-Ahkam.
 26. Quwwatul Hujjaj fi Umum Al-Maghfirah Al-Hujjaj.
Luar biasa banyak bukan karya-karya beliau. Ulama-ulama terdahulu banyak yang hebat dalam karyanya. Semoga kita bisa meneladani pesan beliau untuk mengajarkan sholat.

Posting Komentar untuk "Nasehat Ibnu Hajar Untuk Mengajarkan Anak Kita Sholat"